Vår Miljöpolicy

  • Vi skall sträva efter att kretsloppsanpassa. Material som vi använder skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas för energiproduktion.
  • Vi skall använda sunda och beprövade material som inte skadar människor, djur eller natur, varken vid utvinning, produktion eller användning. Vi skall sträva efter att sortera avfall till miljöstationer.
  • Vi skall minska mängden föroreningar i avloppsvatten genom att använda miljöanpassade tvätt- och rengöringsmedel i städning och maskinvård.
  • Vi skall effektivisera energianvändningen.
  • Vi skall minimera transporter, använda miljöanpassade fordon och drivmedel.
  • Vi skall hålla oss informerade om lagstiftning, bestämmelser och forskning inom miljöområdet.
  • Vi skall utbilda och informera personal i miljökunskap.